BITERAP

NOVEMBER 2007, Der Standard – Spezial

Ako zastrešiť malých podnikateľov.

Združenie “BITERAP” v Bratislave prepája informačné a komunikačné technológie – malých a stredne veľkých spoločností.

How to cover small businesses.

The “BITERAP” association in Bratislava connects information and communication technologies – small and medium-sized companies,

Gregor Mayer, Bratislava

Keď Peter Linhardt, riaditeľ bratislavskej softvérovej firmy FineSoft pred mesiacom v malom slovenskom meste Štúrovo prednášal pred 35 starostami, citoval motto Martina Luthera Kinga: “Mám sen.” Usiloval sa svojich poslucháčov presvedčiť o prednostiach efektívnej a úspornej miestnej správy. Linhardtova firma je súčasťou slovenského ICT združenia BITERAP. Desať spoločností a dve univerzity našli spoločný spôsob ako chronicky finančne slabé obce ešte z komunistickej krajiny previesť na prednosti systému moderného softvéru pre správu obcí bez toho, že by bolo potrebné úplne vyčerpať prostriedky obcí.

“Ponúkame shareware – voľne šíriteľný softvér, legálne a s licenciou,” vysvetľuje Linhardt. “Programy sú na serveri, ku ktorému im poskytneme prístup. Samosprávy teda si už nemusia kúpiť nijaký softvér, ale platia len za čas potrebný na jeho využívanie ako pri použití telefonickej linky.” K tejto iniciatíve sa zatiľ pridalo 25 obcí, časom by ich malo byť ešte viac. “Musíte sa niekedy prísť pozrieť na takýto miestny úrad na vidieku,” hovorí prezident BITERAPu Ján Chudík. “Sčasti úradníci pracujú na starých počítačoch Commodore. To sú muzeálne kusy.

“Peter Linhardt, profesor informatiky Ján Chudík a developer v oblasti nehnuteľností Ján Strelecký tvoria trojicu na špičke združenia ICT. Pravidelne sa stretávajú v budove na Zochovej 5 na úpätí bratislavského hradného kopca. Streleckého konzultačná spoločnosť pre nehnuteľnosti BIC Group budovu, ktorú prenajíma židovská obec, zrenovovala a prestavala ju na moderné kancelárske priestory a obchodné centrum. Miestnosti sú svetlé a presvetlené, chodby v starej historickej budove sú trochu kľukaté.

Traja páni majú každý okolo päťdesiatky a rok 1989 prežili ako osobný prelom, keď revolúcia pred 18 rokmi pomery vo vtedajšom Československu postavila hore nohami. Bolo treba dobehnúť technologické nedostatky, keďže na západe, ktorý bol modelom, medzičasom prebehla revolúcia v informačných a komunikačných technológiách. Kto chcel držať krok, musel presedlať. Linhardt a Strelecký, obaja pôvodne so vzdelaním strojného inžiniera založením vlastnej firmy zmenili svoj profil. Chudík sa vydal z výšok skúmania umelej inteligencie v Slovenskej akadémii vied do nížin podnikateľského prostredia.

Treba využiť synergie

Biterap založili spolu pred štyrmi rokmi. “Počítačové firmy na Slovensku sú všeobecne veľmi malé,” vysvetľuje Chudík svoju motiváciu. “Človek sa bojí jeden druhého kvôli konkurencii, ale my sme chceli toto myslenie prekonať a zistiť, či sa nedajú využiť synergie.” A naozaj, v tejto synergii partneri sú spojení tak, že ich produkty si vzájomne nekonkurujú. Popri malých a stredných firmách sú prítomné aj veľké spoločnosti, ako napr. pobočka Microsoft a Hewlett-Packard.

V Rakúsku nie je mentalita v oblasti informačných a komunikačných technológií výrazne odlišná. V krajine s už vytvorenými a pôsobiacimi inštitúciami iniciatíva k tvorbe prepojení vychádza aj z verejných ustanovizní.

Projekt Vienna IT Enterprises [VITE], vytvorený Wiener Wirtschaftsförderungsfond-om [WWF], má odvtedy už 130 členov.

“Práve malé podniky nemajú na trhu prehľad,” vysvetľuje Bernard Schmid. “Môžeme pomáhať pri nachádzaní správnych kontaktov a spoľahlivých partnerov.” Rýchlo sa združujúci trh regiónu Centrope si vyžaduje cezhraničný transfer technológií. A tak bolo logické, že BITERAP a VITE, ktoré medzitým spolupracujú aj so združeniami v Česku a Maďarsku, si našli k sebe cestu.

Projekt CITT [Centrope ICT technology Transfer] si dal veľké predsavzatie: organizáciu efektívneho prístupu obchodných partnerov k výsledkom výskumu univerzít a vyšších vzdelávacích inštitúcií. Prvý úspech sa už dostavil: Európska Únia projektu podnietenému VITE pred niekoľkými týždňami prisľúbila v rámci 7. Rámcového programu výskumu* svoju finančnú podporu.

______________________________________________

When Peter Linhardt, director of the Bratislava software company FineSoft, gave a lecture to 35 mayors in the small Slovak town of Štúrovo a month ago, he quoted Martin Luther King’s motto: “I have a dream.” He sought to convince his listeners of the benefits of efficient and economical local government. Linhardt’s company is part of the Slovak ICT association BITERAP. Ten companies and two universities have found a common way to convert chronically financially weak municipalities from a communist country to the advantages of a system of modern municipal administration software without the need to completely deplete municipal resources.

“We offer shareware – free software, legally and licensed,” explains Linhardt. “The programs are on a server that we give them access to. So the municipalities no longer have to buy any software, but only pay for the time needed to use it as when using a telephone line.” So far, 25 municipalities have joined this initiative, and there should be even more in time. “Sometimes you have to come and see such a local office in the countryside,” says BITERAP President Ján Chudík. “In part, officials are working on old Commodore computers. These are museum pieces.

“Peter Linhardt, computer science professor Ján Chudík and real estate developer Ján Strelecký form a trio at the top of the ICT association. They meet regularly in a building on Zochova 5 at the foot of Bratislava Castle Hill. renovated and rebuilt into a modern office space and shopping center, the rooms are bright and bright, the corridors in the old historic building are a bit winding.

The three lords are each in their fifties, and they survived 1989 as a personal turning point, when the revolution 18 years ago put the situation in the then Czechoslovakia upside down. Technological shortcomings had to be overcome, as a revolution in information and communication technologies had taken place in the West, which had been a model. Whoever wanted to keep up had to change seats. Linhardt and Strelecký, both originally changed their profile with the education of a mechanical engineer by founding their own company. The poor man went from the heights of researching artificial intelligence in the Slovak Academy of Sciences to the lowlands of the business environment.

Synergies need to be exploited

Biterap was founded together four years ago. “Computer companies in Slovakia are generally very small,” Chudík explains his motivation. “You are afraid of each other because of the competition, but we wanted to overcome this thinking and see if synergies could be exploited.” And really, in this synergy, the partners are connected so that their products do not compete with each other. In addition to small and medium-sized companies, there are also large companies, such as a subsidiary of Microsoft and Hewlett-Packard.

In Austria, the mentality in the field of information and communication technologies is not significantly different. In a country with already established and operating institutions, the initiative to create interconnections is also based on public institutions.

The Vienna IT Enterprises [VITE] project, created by the Wiener Wirtschaftsförderungsfond [WWF], has since 130 members.

“It is small businesses that do not have an overview of the market,” explains Bernard Schmid. “We can help you find the right contacts and reliable partners.” The rapidly merging market of the Centrope region requires cross-border technology transfer. And so it was logical that BITERAP and VITE, which in the meantime also cooperate with associations in the Czech Republic and Hungary, found their way to each other.

The CITT [Centrope ICT technology Transfer] project has made a big commitment: organizing effective access for business partners to the research results of universities and higher education institutions. The first success has already come: the European Union has pledged financial support for a project initiated by VITE a few weeks ago under the 7th Research Framework Program *.

* Seventh Framework Programme of the European Community (EC) for research and technological development for the period 2007 to 2013

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s