SIEA a BITERAP / SIEA and BITERAP

V rámci konzultácie klastra BITERAP s predstaviteľmi SIEA ( Slovenská agentúra pre  energiu a inovácie) pri kontrole materiálov k certifikácii klastra BITERAP boli otvorené aj otázky hlbšej spolupráce SIEA a BITERAP. Spolupráca sa týka oblasti informovanosti klastrov o pripravovaných projektov a rôznych výzvach, ako aj spolupráce v oblasti PR, zameranej na zviditeľnenie klatrových myšlienok, aktivít, príkladov úspešných klastrov  na Slovensku i v zahraničí a na propagáciu klastrov a ich myšlienok na workshopoch a podujatiach.

Klaster BITERAP informoval reprezentantov SIEA o pirpavovnej konferencii BPUG, FM UK a SAPRIA na Bobotách vo Vrátnej doline začiatkom októbra, kde je možné vytvoriť vhodný rámec a priestor pre prezentáciu klastrových myšlienok v rámci  inovácií, smart hnutí a súčasne získavať ďalších priamych, alebo potenciálnych podporovateľov klastrov, ktoré sa konferencie na Bobotách zúčastnia.

Sme presvedčení, že rozhovory predstaviteľov SIEA a BITEAP môžu vytvoriť vhodnú platformu pre podporu a rozvoj klastrov, v čom im bude pomáhať ÚKS  (Únia klastrov Slovenska), ktorej členom je BITERAP od založenia ÚKS.

As part of the consultation of the BITERAP cluster with representatives of the SIEA (Slovak Agency for Energy and Innovation) in the inspection of materials for the certification of the BITERAP cluster, questions of deeper cooperation between the SIEA and BITERAP were also opened. The cooperation concerns the area of ​​information of clusters about the prepared projects and various challenges, as well as cooperation in the field of PR, focused on visibility of cluster ideas, activities, examples of successful clusters in Slovakia and abroad and promotion of clusters and their ideas at workshops and events.

The BITERAP cluster informed the SIEA representatives about the BPUG, FM UK and SAPRIA pirpava conference at Boboty in Vrátna dolina in early October, where it is possible to create a suitable framework and space for presenting cluster ideas within innovations, smart movements and at the same time gain other direct or potential supporters of clusters. who will attend the conference in Boboty.

We are convinced that the talks of the SIEA and BITEAP representatives can create a suitable platform for the support and development of clusters, in which they will be assisted by ÚKS (Union of Clusters of Slovakia), of which BITERAP has been a member since the founding of the Slovak Cluster Union.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s