O nás / About Us

Slovensky

Primárnym cieľom  BITERAPu je prispievať u svojich členov a partnerov ku skvalitneniu a zefektívneniu  využívania IKT nástrojov pri zabezpečovaní vlastných IT potrieb ako aj u zákazníkov a klientov  využívajúcich služby členov združenia.

Biterap vznikol ako výsledok úsilia IKT firiem zabezpečiť nástroje IKT podpory subjektov verejnej a štátnej správy  vo  forme  prenájmu  služieb – ASP koncept.  Vzhľadom k skutočnosti,  že túto  informatickú  podporu pre  orgány  štátnej  a  verejnej  správy  začal riešiť úrad podpredsedu vlády SR s využitím iných mohutných zdrojov a príspevkov EU, tieto úlohy prebrali podstatne väčšie  IT firmy na Slovensku a Biterap musel hľadať nové ciele a uplatnenie, s dôrazom na lokálne komerčné firmy.

Biterap  a  jeho  členovia sa sústreďujú na osvetu a implementáciu najnovších technológií v oblasti  IKT  tak,  aby  sa  zvýšila  efektivita  práce a procesov  partnerských organizácií, bezpečnosť  IKT podpory a súlad so zvyšujúcimi sa právnymi nárokmi na prácu s dátami, najmä v oblasti GDPR – teda pri práci s dátami, ktoré majú charakter osobných dát.

V roku 2014 Biterap v rámci medzinárodnej iniciatívy European Cluster Excellence Initiative (ECEI)   zameranej na hodnotenie činnosti klastrov získal bronzový certifikát platný do 25.7.2016. Certifikát udeľuje organizácia European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) , čo je sieť expertov v oblasti klastrov z 27 krajín.

V období 2014-2018 klaster BITERAP a jeho členovia podali viac ako 10 projektov v rámci výziev Európskej  Únie, alebo lokálnych slovenských organizácií, ministerstiev.  Žiaľ,  tie projekty, v ktorých bol  Biterap priamo zainteresovaný boli zo strany MŠVaVŠ SR zrušené alebo zastavené, čo spôsobilo určitý výpadok projektových aktivít klastra  v lokálnom i medzinárodnom meradle

V súčasnosti prebieha proces recertifikácie klastrov, v rámci ktorého sa BITERAP bude snažiť obhájiť bronzový certifikát.

Náš tím

Peter Linhardt, klaster manažér  

 • zakladajúci člen klastra,  
 • 40 rokov skúsenosti v riadení IT spoločnosti a IT projektov
 • dlhoročné členstvo vo vedení Únie klastrov Slovenska

Ján Strelecký, veda, internacionalizácia

 • prax v tvorbe a implementácii medzinárodných projektov, najmä z oblasti forsight
 • spolupráca na medzinárodnej úrovni s technickými centrami 

English

The primary goal of BITERAP is to contribute to its members and partners to improve and streamline the use of ICT tools in providing their own IT needs, as well as to customers and clients using the services of members of the association.

Biterap was created as an effort by ICT companies to provide ICT tools to support public and state administration entities in the form of leasing services – ASP concept. Due to the fact that this IT support for state and public administration bodies began to be solved by the Office of the Deputy Prime Minister of the Slovak Republic using other powerful resources and EU contributions, these tasks were taken over by significantly larger IT companies in Slovakia and Biterap had to look for new goals and applications, with emphasis on local commercial companies.

Biterap and its members focus on educating and implementing the latest technologies in the field of ICT in order to increase the efficiency of work and processes of partner organizations, security of ICT support and compliance with increasing legal demands for working with data, especially in GDPR – at work with data that have the character of personal data.

In 2014, Biterap received a bronze certificate valid until 25 July 2016 as part of the international European Cluster Excellence Initiative (ECEI) focused on the evaluation of cluster activities. The certificate is awarded by the European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), a network of cluster experts from 27 countries.

In the period 2014-2018, the BITERAP cluster and its members submitted more than 10 projects within the calls of the European Union, or local Slovak organizations, ministries. Unfortunately, those projects in which Biterap was directly involved were canceled or stopped by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Slovak Republic, which caused a certain failure of the cluster’s project activities on a local and international scale.

The process of recertification of clusters is currently underway, within which BITERAP will try to defend the bronze certificate.

OUR tEAM

Peter Linhardt, cluster manager  

 • founding member of the cluster,
 • 40 years of experience in managing IT company and IT projects
 • long-term membership in the leadership of the Union of Clusters of Slovakia

Ján Strelecký, science, internationalization

 • experience in the creation and implementation of international projects, especially in the field of forsight
 • cooperation at international level with technical centers

2 thoughts on “O nás / About Us

 1. Nie je ľahké získať certifikát. Ani bronzový. Ale určite bude ešte ťažšie ho obhájiť v konkurencii nových kalstrov na Slovensku. Ale využijeme naše skúsenosti a elán a pokúsime sa obstáť

  Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s